Opstellen Kennisagenda Logopedie in volle gang

Afgelopen weken is aan alle leden van de NVLF gevraagd een enquête in te vullen voor de Kennisagenda Logopedie. Hartelijk dank aan degenen die de vragenlijst hebben ingevuld! Op dit moment is de projectgroep bezig met het analyseren van de reacties.

kennisagenda

De uitkomsten worden samengevoegd met input vanuit andere invalshoeken (docenten van hogescholen en stakeholders) en met een literatuurstudie. Het uiteindelijke doel is te komen tot een lijst onderwerpen waarop binnen logopedie de komende jaren meer wetenschappelijke kennis en informatie nodig is, zodat dit door logopedisten in de praktijk gebruikt kan worden.

Alle input die is verzameld, resulteert in eerste instantie in een lange lijst van onderwerpen waarover behoefte is aan meer kennis. Uiteraard moet dan nog een keuze gemaakt worden. De projectgroep bespreekt de prioritering met de NVLF Wetenschapsraad. Ook wordt een groep van 100 logopedisten benaderd om hun prioritering aan te geven. Deze groep wordt vanuit de NVLF zo samengesteld dat de verschillende werkvelden goed zijn vertegenwoordigd. Met de lijst van belangrijkste onderwerpen stelt de projectgroep vervolgens de Kennisagenda samen. Op 1 juni moet het einddocument worden aangeleverd bij ZonMw.