Afspraken NVLF en Siméa over vergoeding logopedisten eerstelijn

NVLF en Siméa hebben afspraken gemaakt over de mogelijkheid dat bepaalde werkzaamheden die door een behandelend logopedist worden uitgevoerd op verzoek van de instelling voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen (cluster 2), voor vergoeding in aanmerking komen.

toolkit tos

Deze afspraken zijn per 1 januari 2018 ingegaan. Met deze afspraken is een belangrijke stap gezet om de knelpunten in de samenwerking te verminderen.
 
De afspraken hebben betrekking op werkzaamheden die een onderwijskundig doel dienen voor een leerling die door de instelling in de reguliere school worden ondersteund:

  • het verrichten van aanvullend onderzoek 
  • de verslagen
  • het bijwonen van een overleg op school

Als onderzoek nodig is om over recente logopedische gegevens te beschikken bijvoorbeeld in het kader van de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief (OOP) terwijl dit onderzoek geen relatie heeft met het behandelplan van de logopedist kan de behandelend logopedist op verzoek van de ambulant dienstverlener en na goedkeuring van een offerte, het gevraagde onderzoek factureren. 
 
In de Richtlijn toelaatbaarheid (augustus 2017) is aangegeven dat de instelling geen uitgebreid verslag van de behandelend logopedist verwacht, een kort verslag (1-2A4) van de logopedische behandeling is voldoende om de problematiek van de leerling te kunnen duiden. Deze gegevens staan al vermeld in het logopedisch dossier. Wanneer de instelling expliciet vraagt om een uitgebreider verslag dan in de richtlijn is aangegeven, kan de behandelend logopedist deze extra inzet factureren.

Op het moment dat de ambulant dienstverlener het noodzakelijk vindt dat de behandelend logopedist deelneemt aan een overleg op school, het overleg een onderwijsinhoudelijk doel heeft en de school en ouders instemmen met de aanwezigheid van de logopedist, kan de behandelend logopedist een offerte indienen voor vergoeding van het bijwonen van het overleg.
 
Lees meer over de gemaakte afspraken.