Woerden, 13 mei 2022


Betreft: inbreng voor commissiedebat Acute zorg / Eerstelijnszorg / Bloedvoorziening / Medisch
zorglandschap / Medisch specialistische zorg / Mondzorg / Zwangerschap en geboorte d.d. 25 mei
2022


Geacht Kamerlid,

Op 25 mei voert u een debat met de minister van VWS over onder andere het Medisch Zorglandschap
waarin de gewenste toekomstige inrichting van de zorg centraal staat. In dat verband spreekt u ook
over het initiatief De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Met het oog op het debat verzoekt de Nederlandse
Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF) u de financieringssystematiek van de zorg, in het
bijzonder de Juiste Zorg op de Juiste Plek, onder de aandacht van de minister te brengen en hem te
vragen of hij bereid is om structureel middelen vrij te maken voor ondersteuning van de gewenste
regionale samenwerking, zodat de positieve resultaten van proefprojecten geborgd kunnen worden
voor de toekomst. Graag licht ik toe waarom het realiseren van deze structurele financiering essentieel
is voor het slagen van de Juiste Zorg op de Juiste Plek en het behalen van meer effectieve en
kwalitatieve zorg.


Toelichting
Regionale en lokale interdisciplinaire samenwerking tussen (para-)medici en verpleging levert een
belangrijke bijdrage aan inhoudelijke kwaliteitsverbetering van de zorg, toegespitst op de individuele
patiënt. Ook bevordert dit de doelmatigheid van de zorgverlening. Op verschillende plaatsen in het
land zijn daarom proefprojecten gestart die tot waardevolle conclusies leiden. Het is van belang dat de
opgedane ervaringen zich vertalen in structurele samenwerkingsvormen in heel het land. Dat vraagt
energie, inzet en financiële ondersteuning.


Aangesloten bij:
International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP)
European Speech and Language therapy Association (ESLA)

Structureel karakter
De NVLF juicht het initiatief JZOJP toe en zou er het liefst een versnelling aan geven. Voor blijvend
succes is het noodzakelijk dat het coördineren en verbinden van de taken van de verschillende
zorgprofessionals een structureel karakter krijgt. Hiervoor is nodig dat er in de financieringssystematiek van de zorg middelen worden vrijgemaakt.

Het betreft concreet drie elementen:
• Een laagdrempelige startfinanciering, zodat projecten op grote schaal van start kunnen gaan;
• Een vergoeding voor zorgverleners voor de uren die zij aan de projecten besteden;
• Een structurele financiering voor vormen van interdisciplinair overleg.

Verzoek aan de minister
Wij verzoeken u de minister aan te laten geven op welke wijze de structurele financiering vorm en
inhoud kan krijgen: hoeveel geld is structureel beschikbaar voor de drie genoemde elementen?
Met een concrete toezegging kan een mooi initiatief zich verder ontwikkelen tot een structurele
verbetering van de zorg door gemotiveerde medewerkers.
Uiteraard zijn wij graag bereid, indien u dat wenst, de geschetste problematiek (al dan niet online) nader
toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Dr. Michel A. Dutrée
Voorzitter Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

Bekijk hier de originele brief