Belangenbehartiging

We behartigen de gezamenlijke belangen van ruim 6.000 logopedisten in Nederland. Lees hoe wij dit doen.

We lobbyen in Den Haag
Het beleid dat in Den Haag gemaakt wordt, heeft direct gevolgen voor uw werk als logopedist. Daarom volgt de NLVF dit beleid op de voet. We hebben regelmatig contact met de ministeries van VWS en OCW en betrokken leden van de Tweede Kamer. Op die manier oefenen we onze invloed uit en brengen we het vakgebied logopedie en het belang ervan onder de aandacht.

We hebben intensief contact met zorgverzekeraars en NZa 
Namens logopedisten die werken in de eerstelijns zorg hebben we samen met de LCV (Logopedie Contractanten Vertegenwoordigers) intensief contact met alle zorgverzekeraars in Nederland. We spreken met hen over eisen voor contractering, kwaliteitsbeleid en tariefdifferentiatie. Volgens de Mededingingswet mogen wij geen afspraken maken over de hoogte van de tarieven zelf. De NVLF maakt ook deel uit van de Adviescommissie Eerstelijnszorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daarin maken wij afspraken over de onderbouwing van prestaties waaraan logopedisten moeten voldoen. 

We zijn onderdeel van het Paramedisch Platform Nederland
Ook maakt de NVLF deel uit van Paramedisch Platform Nederland (PPN), het overlegorgaan van verschillende paramedische beroepsgroepen. Door onze krachten te bundelen hebben we een sterkere stem richting politiek en zorgverzekeraars.

We onderhandelen over collectieve arbeidsovereenkomsten
Voor leden die werken in de tweedelijns zorg maakt de NVLF zich sterk voor goede collectieve arbeidsvoorwaarden (cao). Dit doen we voor leden die werken in de zorg, het onderwijs, en logopedisten in dienst bij gemeenten en GGD'en. Als beroepsorganisatie zijn we aangesloten bij de werknemersorganisaties FBZ, FvOv en CMHF. Zij onderhandelen namens de NVLF over de cao’s, maar ook over fusies en reorganisaties.

Lees wat wij doen voor u als individueel lid