Mededingingswetgeving

De NVLF krijgt regelmatig vragen over de uitwerking van Mededingingswetgeving zoals van het kartelverbod en bagatelverbod. Denk aan vragen als:

  • met hoeveel logopedisten mag ik gezamenlijk een bezwaar indienen bij de zorgverzekeraar?
  • met hoeveel logopedisten mag ik samen met een zorgverzekeraar onderhandelen over het tarief?

Hieronder wordt het kartelverbod uitgewerkt:

Zie voor meer achtergrond informatie de Richtsnoeren voor de zorgsector

Samenwerking in de eerstelijnszorg
Apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten, logopedisten en andere aanbieders van eerstelijnszorg werken vaak samen. Bijvoorbeeld in huisartsenposten, zorggroepen en ketenzorg voor patiënten met een chronische aandoening.

Waar moet u op letten als u wilt samenwerken in de eerstelijnszorg?
ACM geeft inzicht in de wijze waarop zij toezicht houdt op zorgaanbieders in de eerste lijn. ACM licht in de ‘uitgangspunten eerstelijn’ toe dat de Mededingingswet ruimte biedt voor samenwerking die het belang van de patiënt en verzekerde dient.

Bij overleg gelden onder meer de volgende regels:

  • Zij mogen geen collectieve afspraken maken over concurrentiegevoelige onderwerpen, zoals tarieven, service-aspecten of aanvullend aanbod.
  • Zij mogen dergelijke concurrentiegevoelige informatie niet met elkaar uitwisselen.
  • Zij mogen elkaar geen advies geven over het wel of niet accepteren van een contract of contact hebben over tussentijdse onderhandelingsresultaten.

Vraag u af: is de samenwerking duidelijk in het belang van patiënten en verzekerden? Zijn de afspraken openbaar? En is iedereen er tevreden mee? Dan zal de ACM niet ingrijpen. Komen er klachten? Dan krijgt u eerst gelegenheid uw afspraken snel aan te passen.

Meer over samenwerking in de eerstelijnszorg
Wilt u weten hoe de ACM afspraken tussen aanbieders van eerstelijnszorg beoordelen? Lees de uitgangspunten eerstelijnszorg en de website van de ACM.

Richtsnoeren samenwerkingsvormen
De ACM heeft richtsnoeren opgesteld zodat het voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere partijen duidelijker wordt welke samenwerkingsvormen en gedragingen wel en niet zijn toegestaan op basis van de Mededingingswet.