Log in
Met het van kracht worden van het meerjarenbeleidsplan Samen voor Kwaliteit staat de NVLF aan het -begin van een nieuwe vierjaren-beleidsperiode. In het plan zijn de doelen van de drie beleidsterreinen kwaliteit, -belangenbehartiging en communicatie uitgewerkt. Over de totstandkoming van de communicatie-strategie en wat daar aan vooraf ging, gaat dit artikel.
Ruud Nannes

Inleiding

Tijdens de afgelopen meerjarenbeleidsperiode heeft de NVLF fors ingezet op zowel de interne als de externe communicatie, te beginnen met het SEO-onderzoek naar de waarde van logopedie in 2012. Met de resultaten van dit onderzoek kreeg de NVLF de onderbouwing in handen waarmee zij het belang van logopedie ten aanzien van spraak- en taalstoornis kon aantonen. In dezelfde periode werd samenwerking met een lobbybureau noodzakelijk gevonden om de contacten met de landelijke politiek te versterken en te intensiveren. Beide gebeurtenissen kenmerken de vlucht die de communicatie van de vereniging sindsdien heeft genomen naar een verdere professionalisering.

Niet alleen was er tussen 2012-2015 een toenemende belangstelling voor de externe contacten vanwege de invloed die deze stakeholders hebben op de positie van de logopedie, de omstandigheden waarin de logopedie kwam te verkeren drukten ook nog eens zwaar, en alsmaar zwaarder, op de praktijkvoering. De politieke lobby werd, als middel om aandacht te vragen voor de economische positie van de beroepsgroep,