Log in
Tiete Terpstra werd geboren in Grouw. Na de oorlog ging zij in Amsterdam logopedie studeren bij mevrouw Zijderveld-Menalda. Als beginnend therapeut behandelde zij veel laryngectomiepatiënten en zo leerde zij haar man Helbert Damsté kennen die zijn promotieonderzoek in Groningen verrichtte bij deze patiëntengroep. Samen bezochten zij beroemde foniatrische centra in Europa: Wenen, Parijs, Kopenhagen en Berlijn en ze introduceerden in ons land nieuwe stemmethodieken zoals de Accentmethode.
Jopie Kuiper

In 1970 werd in Utrecht als eerste de deeltijdopleiding logopedie in een dagopleiding omgezet en Tiete werd daarvan directeur. Zij gaf daar zelf les in diverse stemmethoden. Ze had een open oog voor nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied en startte met het organiseren en geven van nascholings-cursussen stemtherapie voor logopedisten. Als docent werkte zij daarnaast bij de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar en bij de afdeling Taalexpressie van de universiteit Utrecht. In 1984 stopte Tiete als docent aan de opleiding logopedie, maar ze bleef actief in de NVLF binnen het College van Toezicht op naleving van de beroepsethiek. Zo bleef zij betrokken bij het logopedisch werkveld.

In 2002 heeft zij samen met haar man het Damsté- Terpstra Fonds voor praktische en preventieve logopedie opgericht. Logopedisten kunnen sindsdien aanvragen indienen voor subsidie bij het ontwikkelen van hun vak en voor het volgen van buitenlandse congressen. Veel logopedisten hebben hiervan gebruik gemaakt. Op 3 februari 2017 overleed Helbert Damsté op 92- jarige leeftijd: een