Log in
Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor het grootste gedeelte in werking getreden. Deze wet vervangt een tweetal wetten: de huidige Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwz), de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en een aantal artikelen uit de Wet op de beroepen in de -individuele gezondheidszorg (Wet Big). Daarnaast brengt de wet wijzigingen in overige regelgeving. Dit artikel gaat puntsgewijs in op de belangrijkste veranderingen die de nieuwe wet brengt. Hierbij moet opgemerkt - worden dat in het kader van dit artikel absoluut geen volledigheid kan worden nagestreefd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige regelgeving zijn te vinden in de hoofdstukken 2 en 3 van de wet die respectievelijk de kwaliteit en het klachtrecht regelen.
Olga Floris

Zoals iedere wet begint ook deze wet met uit te leggen wat het doel ervan is: de bevordering van de kwaliteit van zorg en versterking van de positie van cliënten door regels te stellen over de kwaliteit van een met waarborgen omklede en onafhankelijke behandeling van klachten en geschillen tussen zorgaanbieders en cliënten.

De Wkkgz verplicht zorgaanbieders ‘goede zorg’ te leveren. Goede zorg is zorg van goede kwaliteit en van goed niveau, die in elk geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. Een zorgaanbieder wordt door de wet gedefinieerd als een instelling dan wel een solistisch werkende zorgverlener.

Voor de nieuwe klachten-en geschillenregeling geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2017. De interne procedure Veilig Incident Melden (VIM) treedt per 1 juli 2016 in werking. Zie voor de volledige wettekst: https:// www.eerstekamer.nl/behandeling/20151111/ publicatie_wet/document3/f=/vjywcr6ghkz0.pdf

De belangrijkste veranderingen voor