In 2027 wordt de logopedische zorg dicht bij de patiënt aangeboden in interprofessionele teams (juiste zorg op juiste plek).

Waarom deze ambitie?

Door toenemende vergrijzing, complexere zorgvragen en het betaalbaar houden van de zorg, moeten we ons voorbereiden op grote veranderingen. Dat vraagt om samenwerken, het delen van kennis en creativiteit binnen de zorg. Deze onderwerpen zijn door leden benoemd tijdens de Zomertoer 2019. Het zijn ook de drie pijlers van de Juiste Zorg op de Juiste Plek:

 • (duurdere) zorg voorkomen;
 • zorg verplaatsen en rondom de mensen organiseren;
 • zorg vervangen door slimme zorg en inzet eHealth.

Voor de logopedische zorg betekent dit onder meer samenwerking met andere paramedische disciplines, jeugdzorg, wijkteams, onderwijs, VVE, casemanagers etc. om samen zorg te bieden op de plaats waar de patiënt veel verblijft.

Momenteel wordt veel gewerkt in multidisciplinaire teams, waar alle disciplines naast elkaar samenwerken vanuit hun eigen professie en met hun eigen doelen. De NVLF verwacht dat er een verschuiving gaat plaatsvinden van werken in interprofessionele teams. Bij interprofessionele teams staat de mens, de patiënt, centraal. De zorg is gebaseerd op de wensen en behoeften van de patiënt en alle betrokken zorgverleners werken gezamenlijk toe naar één doel.

Wat gaan we als NVLF doen in 2023?

   • Multidisciplinaire richtlijnen, waaronder de RAPP (Parkinson) en de richtlijn HASP-paramedicus (informatie-uitwisseling huisarts, medisch specialist en paramedicus) worden geïmplementeerd.
   • We definiëren/omschrijven de positie van de logopedist binnen de zorg rondom leerlingen met taalproblematiek. Onder andere met behulp van herziening richtlijn TOS, waarbij het multidisciplinaire karakter, start- en stopcriteria en doorverwijzen terugkomen.
   • We analyseren de uitkomsten van de enquête over samenwerking uit 2022. De NVLF deelt voorbeelden, vormen en het nut van samenwerken met de leden.
   • De NVLF organiseert een of meerdere inspiratiesessies.
   • Vertegenwoordiging van logopedie in multidisciplinaire kwaliteitsinstrumenten, onder andere Richtlijn Kwetsbare Ouderen.
   • Met andere paramedische verenigingen stimuleren we interprofessionele samenwerking voor alle paramedische beroepsgroepen. Een landelijk Platform biedt hierbij ondersteuning.
   • Samenwerking met andere beroepsverenigingen en paramedici via het nieuwe landelijke programma Integraal Zorgakkoord (IZA). Het is op het moment van afronding van het concept jaarplan (7-11) nog onduidelijk wat IZA precies gaat betekenen voor de logopedie.
   • In samenwerking met de NZa en paramedische beroepsverenigingen gaan we verder met het aantonen van het nut van multidisciplinair overleg (MDO), waarbij het uiteindelijke doel is MDO op één of andere wijze vergoed te krijgen.
   • We gaan aan de slag met de uitkomsten van de TOS Alliantie (congres najaar 2022). Nadruk ligt hierbij op verbetering van de samenwerking tussen zorgprofessionals bij de begeleiding van kinderen met TOS.

Klik hier om naar het dossier Ambities 2021-2027 te gaan.