In 2027 is de logopedische zorg hybride ingericht; de optimale combinatie van zorg op afstand én/of op locatie. 

Waarom deze ambitie?

COVID-19 heeft eraan bijgedragen dat binnen de logopedische zorg uitgebreid ervaring is opgedaan met online logopedie. Dit met zowel positieve als negatieve ervaringen (zie Handreiking Telelogopedie HU, maart 2021 en resultaten NVLF poll-vraag over visie op online behandelen van maart 2021).

Landelijk is er steeds meer aandacht voor de versterking van de positie van de patiënt. We verwachten dat in het kader van ‘samen beslissen’ de logopedist en de patiënt steeds vaker samen bespreken op welke wijze de logopedische zorg het beste kan worden aangeboden, passend bij de wensen en (digitale) mogelijkheden van de patiënt. Deze ontwikkeling wordt mede ondersteund door initiatieven van onder meer de overheid om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden.

De ontwikkelingen om ons heen volgend, verwacht de NVLF dat over enkele jaren de logopedische zorg grotendeels hybride is ingericht. Hybride zorg betekent dat zorg op locatie en zorg op afstand optimaal worden gecombineerd, zodat de kwaliteit van de logopedische zorg hoog blijft. De NVLF benadrukt dat hybride zorg niet betekent dat de behandeling van face-to-face één op één wordt verplaatst naar online. We verwachten dat met behulp van innovatieve ontwikkelingen een deel van de logopedie in een andere vorm aangeboden zal gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan apps die ondersteunen bij het thuis oefenen, de inzet van robots, Virtual Reality  (VR)etc.

Wat gaan we als NVLF doen in 2023?

  • We ontwikkelen een eHealthmonitor en zetten die uit onder de leden. Hiermee inventariseren we het huidige gebruik van eHealth-toepassingen binnen het logopedisch werkveld. De eHealthmonitor wordt gebruikt om de komende jaren de ontwikkeling te kunnen monitoren. De werkgroep eHealth heeft een eerste aanzet gedaan om tot een vragenlijst te komen voor de eHealthmonitor. Als basis voor deze vragenlijst is de landelijke eHealthmonitor zoals uitgezet door het RIVM gehanteerd. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de inhoudelijke vragen van de eHealthmonitor. Naar verwachting wordt de monitor begin oktober uitgezet onder de leden van de NVLF.
  • We maken kansen voor eHealth zichtbaar in de vorm van concrete voorbeelden waarmee we de meerwaarde voor de cliënt en de logopedist, kostenbesparing en kwaliteit van hybride logopedische zorg laten zien. In het najaar wordt een online inspiratiesessie georganiseerd. Tijdens dit webinar worden drie innovatieve producten gepresenteerd en besproken. Het betreft eHealthtoepassingen, maar ook andere relevante innovaties voor logopedisten.
  • De werkgroep eHealth start met het uitvoeren van de roadmap 2023-2027 om leden van de NVLF te faciliteren bij de transitie naar hybride logopedische zorg. We formuleren dan ook een definitie van eHealth, zodat voor leden duidelijk is wat eHealth inhoudt.
  • Naast één nieuwe ronde van het NVLF Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL), worden ook andere financieringsmogelijkheden voor de ontwikkeling en implementatie van eHealth zichtbaar gemaakt. Vanuit het stimuleringsprogramma zijn er nog een aantal lopende projecten van eerdere jaren. Deze projecten hebben door verschillende redenen vertraging opgelopen. Omdat we het belangrijk vinden dat de contributiegelden doelmatig worden ingezet, is aan het bestuur geadviseerd in 2023 geen nieuwe ronde te starten. In plaats daarvan zal het bureau van de NVLF de opbrengsten evalueren en een advies aan het bestuur uitbrengen voor een eventueel vervolg in 2024.
  • De NVLF participeert in projecten ter bevordering van eHealth en hybride zorg zoals: Doe Mee project, KIEM aanvraag wachtlijsten logopedie, effectiviteit Bouke Bouwt

Klik hier om naar het dossier Ambities 2021-2027 te gaan.