In 2027 is de logopedische zorg hybride ingericht; de optimale combinatie van zorg op afstand én/of op locatie. 

Waarom deze ambitie?

COVID-19 heeft eraan bijgedragen dat binnen de logopedische zorg uitgebreid ervaring is opgedaan met online logopedie. Dit met zowel positieve als negatieve ervaringen (zie Handreiking Telelogopedie HU, maart 2021 en resultaten NVLF poll-vraag over visie op online behandelen van maart 2021).

Landelijk is er steeds meer aandacht voor de versterking van de positie van de patiënt. We verwachten dat in het kader van ‘samen beslissen’ de logopedist en de patiënt steeds vaker samen bespreken op welke wijze de logopedische zorg het beste kan worden aangeboden, passend bij de wensen en (digitale) mogelijkheden van de patiënt. Deze ontwikkeling wordt mede ondersteund door initiatieven van onder meer de overheid om de juiste zorg op de juiste plaats te bieden.

De ontwikkelingen om ons heen volgend, verwacht de NVLF dat over enkele jaren de logopedische zorg grotendeels hybride is ingericht. Hybride zorg betekent dat zorg op locatie en zorg op afstand optimaal worden gecombineerd, zodat de kwaliteit van de logopedische zorg hoog blijft. De NVLF benadrukt dat hybride zorg niet betekent dat de behandeling van face-to-face één op één wordt verplaatst naar online. We verwachten dat met behulp van innovatieve ontwikkelingen een deel van de logopedie in een andere vorm aangeboden zal gaan worden. Denk bijvoorbeeld aan apps die ondersteunen bij het thuis oefenen, de inzet van robots, Virtual Reality  (VR)etc.

Wat gaan we als NVLF doen in 2023?

  • We ontwikkelen een eHealthmonitor en zetten die uit onder de leden. Hiermee inventariseren we het huidige gebruik van eHealth-toepassingen binnen het logopedisch werkveld. De eHealthmonitor wordt gebruikt om de komende jaren de ontwikkeling te kunnen monitoren.
  • We maken kansen voor eHealth zichtbaar in de vorm van concrete voorbeelden waarmee we de meerwaarde voor de cliënt en de logopedist, kostenbesparing en kwaliteit van hybride logopedische zorg laten zien.
  • De werkgroep eHealth start met het uitvoeren van de roadmap 2023-2027 om leden van de NVLF te faciliteren bij de transitie naar hybride logopedische zorg. We formuleren dan ook een definitie van eHealth, zodat voor leden duidelijk is wat eHealth inhoudt.
  • Naast één nieuwe ronde van het NVLF Stimuleringsprogramma Innovatie Logopedie (SPIL), worden ook andere financieringsmogelijkheden voor de ontwikkeling en implementatie van eHealth zichtbaar gemaakt.
  • Bij de herziening en ontwikkeling van nieuwe (multidisciplinaire) richtlijnen, bijvoorbeeld de herziening van de richtlijn Afasie en TOS, wordt gezocht naar evidentie voor het toepassen van eHealth binnen de behandeling van Afasie en TOS. Het toepassen van eHealth kan bijdragen aan effectievere zorg (passend binnen de start-stopcriteria) en het terugdringen van de wachtlijstproblematiek (ambitie 3).
  • Evenals de afgelopen twee jaar organiseren we in 2023 drie inspiratiesessies rondom praktische innovaties.
  • We onderzoeken welke praktische cursussen er rondom het gebruik van innovaties worden gegeven.
  • De NVLF participeert in projecten ter bevordering van eHealth en hybride zorg.

Klik hier om naar het dossier Ambities 2021-2027 te gaan.