Coronavirus

Nu ook in ons land steeds strengere maatregelen worden genomen in de strijd tegen het Coronavirus, krijgen we steeds meer vragen van leden over het virus en hoe zij hiermee om moeten gaan. Op deze pagina bundelen we alle informatie die relevant kan zijn voor logopedisten. Bekijk de laatste updates.

Coronavirus

Update 1/4

 • Financiele maatregelen zorgaanbieders
 • Vergoeding telefonische zitting ASR
 • Nieuwe versie tarievenoverzicht zorgverzekeraars

Financiële maatregelen zorgaanbieders
We krijgen veel verschillende vragen over de financiële maatregelen voor zorgaanbieders tijdens de crisis. Onder andere over dat zorgaanbieders geen aanvraag kunnen doen voor rijksbrede regelingen. Het ministerie VWS is hier op dit moment samen met ZN druk mee bezig. De bedoeling is dat er begin volgende week meer duidelijkheid is over in welke situatie een zorgaanbieder zich bij welk loket kan melden. De zorgverzekeraar zal voorliggend zijn, maar als dat geen oplossing biedt is het de bedoeling dat ook (een deel van) de rijksregelingen open staan voor zorgaanbieders.
Het duurt dus nog even voordat er meer duidelijkheid is, maar zowel ZN als het ministerie zijn hier druk mee bezig.

Vergoeding telefonische zitting ASR
ASR heeft de laatste stand van zaken en vergoedingen naar aanleiding van de coronacrisis gepubliceerd. De informatie is te vinden op de websites van Ditzo en De Amersfoortse.

Prestatiecode Omschrijving Tarief
4010 Telefonische zitting Logopedie € 10,92


Nieuwe versie tarievenoverzicht zorgverzekeraars
Deze tarieven (in het rood) gelden (met terugwerkende kracht) vanaf 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging wordt er een overgangstermijn van een week gehanteerd. Bekijk de nieuwste versie van het overzicht hier.

Update 31/3

 • Blog: Een Logopedist in de Coronatijd
 • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
 • Versie 1.2 factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
 • Corona.steffie.nl: het coronavirus eenvoudig uitgelegd

Blog: Een logopedist in de Coronatijd
Hoe ziet de wereld eruit van een ziekenhuis logopedist in COVID-tijden? Nicolette van den Broek-Lemm is logopedist in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en schreef een blog over haar werk als logopedist in de Coronatijd. Lees haar blog hier.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Vanmorgen heeft minister Koolmees de voorwaarden voor deze noodmaatregel bekend gemaakt.

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Meer informatie vind je in dit overzicht en hier.

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Update factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
Er is weer een update (versie 1.2, 31 maart) beschikbaar van de factsheet logopedisch handelen bij COVID-19. Bekijk de nieuwste versie hier.

Corona.steffie.nl: het coronavirus eenvoudig uitgelegd

Vandaag is de website corona.steffie.nl gelanceerd. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met de website wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen kan je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen als het wassen van je handen op een juiste manier en het maken van een dagindeling aan bod.


Update 30/3

 • Vergoeding preverbale logopedie
 • Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis
 • Update: Factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
 • Veel gestelde vragen Corona Kwaliteitsregister Paramedici
 • Werkzaamheden overnemen van medewerkers


Vergoeding preverbale logopedie

De zorgverzekeraars hebben de vergoeding van de prestatie preverbale logopedie via telelogopedie besproken. Zij hebben laten weten akkoord te gaan met het declareren van preverbale logopedie via de zitting 4002 telelogopedie als de logopedist van mening is dat het in die specifieke situatie mogelijk is.

Als je een patiënt behandelt via telelogopedie kun je de prestatie preverbale logopedie niet declareren. De zorgverzekeraars hebben aangegeven dat preverbale logopedie onder de prestatie telelogopedie gedeclareerd moet worden. De NVLF heeft hen gevraagd om de prestatiecode preverbale logopedie te mogen declareren. Het gaat immers om een behandeling die meer tijd kost dan een reguliere behandeling. We hopen één dezer dagen een reactie van de zorgverzekeraars te ontvangen.
Als je veel behandelingen preverbale logopedie hebt gegeven via telelogopedie, dan adviseren wij je de declaraties van maart even vast te houden. We houden jullie op de hoogte.

Mag ik de werkzaamheden van mijn medewerkers overnemen tijdens de corona-pandemie? De medewerker heeft immers een vangnet door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
Dat kan. De nieuwe regeling NOW is in de plaats gekomen van de werktijdverkorting. Het is een financiële tegemoetkoming voor de werkgever waarbij er naar het omzetverlies wordt gekeken. Dit omzetverlies moet door de werkgever wel worden aangetoond. 

Wie het werk precies uitvoert is niet zo van belang. Er worden geen WW-rechten meer verbruikt van de werknemers bij deze regeling. 

Veel gestelde vragen Corona Kwaliteitsregister Paramedici
Geregistreerden en scholingsaanbieders vragen zich af hoe om te gaan met problemen
rondom herregistratie of met accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten die worden
veroorzaakt door de Corona-uitbraak. KP heeft een Incidentele coronadispensatieregeling vastgesteld
om geregistreerden tegemoet te komen. Ook is ADAP voor scholingsaanbieders coulant bij de
beoordeling van accreditatie verzoeken voor bij- en nascholing. Op basis hiervan is een overzicht van
veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld. Bekijk ze hier.

Update: Factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
Er is een nieuwe update van de factsheet beschikbaar voor de intramurale setting naar aanleiding van nieuwe voedingsadviezen van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Bekijk de factsheet hier.
De adviezen zijn verwerkt in de aanbevelingen.

Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis
Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel.

Omdat de zorgaanbieders aanspraak kunnen maken op steunmaatregelen van de zorgverzekeraars, vallen zij zoals het er nu uitziet niet onder de regeling ‘Tegemoetkoming Covid-19’ (dit is de regeling van de overheid voor een specifieke groep ondernemers. Ondernemers die onder deze regeling vallen komen in aanmerking voor eenmalige tegemoetkoming van € 4.000).

Lees de brief van ZN hier.

Update 27/3:

 • Video-apps
 • Veel gestelde vragen
 • Aangepast tarievenoverzicht zorgverzekeraars

Video-apps
Er heerst nog veel onduidelijkheid over welke programma’s gebruikt kunnen worden voor telelogopedie. De ene keer wordt gezegd dat een programma voldoet aan de gestelde privacy eisen. Terwijl het andere moment het programma’s niet gezien wordt als betrouwbaar. Ook voor de NVLF is niet geheel duidelijk welke programma veilig zijn. Deze onduidelijkheid komt voornamelijk doordat er geen Programma van Eisen voor digitale zorg is vastgesteld. Hierdoor staat nergens duidelijk beschreven aan welke eisen digitale zorg moet voldoen.

Deze problematiek is ook besproken met het ministerie van VWS. Voor zorgaanbieders die in deze Coronacrisis snel aan de slag willen met beeldbellen, adviseert VWS om zo veel mogelijk gebruik te maken van applicaties en producten die direct implementeerbaar zijn.
Het is van belang dat deze applicatie voldoet aan AVG, NEN en ISO beveiligingsnormen voor de zorg. Het ministerie van VWS adviseert om de richtlijnen van de LHV te hanteren.

Zie ook het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens in deze: “gebruik als het echt niet anders kan consumentenapps als FaceTime of Skype. Maar wees daarbij voorzichtig: doe het alleen bij hoge uitzondering en deel via die apps zo min mogelijk gevoelige gegevens.”

Richtlijnen Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Formeel dient een zorgverlenersapplicatie te voldoen aan verschillende beveiligingsnormen, waarvan NEN7510, NEN7512 en ISO27001 in deze leidend zijn. Een applicatie dient sowieso aan de AVG te voldoen - in Europa.

Er zijn verschillende toepassingen op de markt die voor beeldbellen geschikt zijn, waaronder een aantal die speciaal voor de zorg zijn ontwikkeld. Wij geven de voorkeur aan het gebruik van deze zorgapplicaties, omdat deze naar verwachting voldoen aan de strenge beveiligingseisen die gesteld worden aan zorgapplicaties. Deze krijgen dus de voorkeur boven consumentenapps en zakelijke apps als Facetime, Skype, Zoom, enz. Het belangrijkste is dat u gebruik maakt van een toepassing die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Praktische handvatten bij het selecteren van de toepassing
Welke toepassing het beste bij u past, kan per gebruiker verschillen. Neem in ieder geval de volgende punten mee in uw afweging:

1. Is deze veilig genoeg?
Formeel dient een zorgverlenersapplicatie te voldoen aan verschillende beveiligingsnormen, waarvan NEN7510, NEN7512 en ISO27001 in deze leidend zijn. Een applicatie dient sowieso aan de AVG te voldoen - in Europa.

2. Kosten voor gebruik
Sommige toepassingen zijn gratis, maar de meeste hebben een abonnementsdienst. Deze kunnen per consult of per maand worden gerekend. Kosten zijn soms ook afhankelijk van aantal gebruikers die ermee werken. Op dit moment zien we dat sommige betaalde diensten gratis worden aangeboden in verband met de corona-pandemie.

3. Hoe gemakkelijk is het in gebruik te nemen?
Is een dienst te gebruiken door middel van een app of browser? Of moet er echt een implementatie plaatsvinden in uw lokale ICT-landschap? En wat betekent dat voor de patiëntkant? Is een account noodzakelijk per gebruiker (ook de patiënt)?

4. Systeemeisen
Sommige applicaties zijn alleen beschikbaar voor iPhone gebruikers (zoals Facetime) of alleen voor bepaalde browsers geschikt, waardoor ze minder breed inzetbaar zijn.

Voorbeelden van concrete applicaties/programma’s en ons advies:

Skype (gratis versie), Facetime en Whatsapp
Toepassingen als Skype, Facetime en WhatsApp voldoen niet geheel aan de beveiligingseisen die wet- en regelgeving daaraan stellen (AVG, NEN en ISO-normen voor informatiebeveiliging in de zorg). Het is belangrijk om u bewust te zijn van de veiligheidsrisico’s bij gebruik van WhatsApp of FaceTime. Bijvoorbeeld dat de patiëntgegevens op servers van Facebook kunnen worden opgeslagen. We raden het gebruik van deze toepassingen daarom af. Als u een veiliger optie voor handen heeft, gebruik die dan.

Zoom/Skype for business/Wereby
Deze zakelijke aanbieders bieden als voordeel dat het mogelijk is zonder ingewikkelde installaties aan de slag te gaan, waarbij de één-op-één gesprekken meestal gratis aangeboden worden. Dit zijn veelal echter internationale bedrijven waarbij geen specifieke Nederlandstalige ondersteuning is en uitgegaan wordt van zelfredzaamheid van zowel de arts als de patiënt. Omdat deze applicaties niet specifiek voor de zorg ontwikkeld zijn, is het niet duidelijk in hoeverre ze aan alle genoemde veiligheidseisen voldoen.

Programma’s digitale zorg
Hieronder noemen we een aantal programma’s die je kunt gebruiken voor een videoconsult (let op: er zijn een aantal programma’s toegevoegd/verwijderd t.o.v. de lijst die we eerder publiceerden):
Clickdoc
Therapieland
WeSeeDo (ook via Incura)
Signal
EZtalks
Physitrack
Webcamconsult
Facetalk
Zaurus
• E-zorg
Vtell/Vcare
• KPN zorgmessenger
Tinyeye


Veel gestelde vragen
Kan preverbale logopedie via telelogopedie worden gegeven?
Helaas hebben de zorgverzekeraars nog geen reactie gegeven op het verzoek van de NVLF om de prestatie preverbale logopedie via telelogopedie te mogen declareren. De NVLF heeft de zorgverzekeraars verzocht telelogopedie bij preverbaal toe te staan zodat het hogere tarief gedeclareerd kan worden. Zodra we een reactie hebben gekregen lees je dat hier.

Mag ik net zoals bij de supermarkt en apotheek een plastic scherm in de behandelkamer plaatsen, zodat ik de patiënten in de praktijk kan blijven behandelen?

De NVLF volgt de adviezen van het ministerie van VWS en het RIVM. Zoals bekend, luidt het advies:

De logopedische zorg moet op afstand worden uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of door middel van videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygiënemaatregelen worden opgevolgd (ook door de patiënt).

Het behandelen achter een plastic scherm bevordert niet de oproep van het RIVM om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Welke prestatiecode gebruik ik bij het starten van een nieuwe behandeling?
Je start elke nieuwe behandeling met de prestatie (screening) anamnese en onderzoek.

Hoe declareer ik de prestaties (screening) anamnese en onderzoek als deze via telelogopedie hebben plaatsgevonden?
De prestaties (screening) anamnese en onderzoek declareer je onder de normale prestatiecodes.

Welke prestatie declareer ik bij het geven van telelogopedie?
Je declareert de soort behandeling die je hebt gegeven onder de vastgestelde codes voor telelogopedie en/of telefonisch consult.

Individuele zitting telelogopedie 4002
Individuele zitting telelogopedie stotteren 4309
Individuele zitting telelogopedie afasie 4312
Telefonische zitting 4010


Als er een face-to-face behandeling plaatsvindt dan declareer je die behandeling onder declaratiecode 4000.

Aangepast tarievenoverzicht zorgverzekeraars
Deze tarieven (in het rood) gelden (met terugwerkende kracht) vanaf 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging wordt er een overgangstermijn van een week gehanteerd. Bekijk het aangepaste overzicht hier.


Update 26/3:

 • Factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
 • Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis
 • Sneller uitbetalen

Factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
Van logopedisten werkzaam in de intramurale zorg ontvangt de NVLF het signaal dat er behoefte bestaat aan vakinhoudelijke informatie over logopedisch handelen bij coronapatiënten. Ook zijn er vragen over de rechten en plichten van werkgever en werknemer tijdens deze crisis. Bijvoorbeeld als je werkgever je vraagt om tijdelijk andere taken uit te voeren. De NVLF wil jullie graag voorzien van de informatie die jullie nodig hebben om veilig je werk te kunnen uitvoeren.

De NVLF heeft daarom in samenwerking met Hanneke Kalf een factsheet opgesteld om richting te geven aan het logopedisch handelen bij COVID-19 tijdens ziekenhuisopname. Daarnaast zijn er printbare communicatiekaarten beschikbaar (IC ABC-tekst, IC pictogrammen, IC QWERTY-tekst), opgesteld door o.a. KMD. Download hier afbeeldingen om effectieve communicatieve vaardigheden te ondersteunen

De factsheet wordt periodiek aangevuld met nieuwe wetenschappelijke kennis en best practices. We willen jullie uitnodigen om vragen, ervaringen en tips voor collega’s en handige materialen te delen met de NVLF, zodat wij deze kunnen voorleggen aan een expertpanel uit het werkveld onder leiding van Hanneke Kalf. Heb je informatie of materialen die je wilt delen met collega’s? Stuur een mail naar logopedie@nvlf.nl.

FAQ arbeidsrechtelijke vragen COVID-19
Behalve zorginhoudelijke vragen leidt het coronavirus ook tot allerlei arbeidsrechtelijke vragen. Werknemers hebben behoefte aan duidelijkheid en guidelines op arbeidsvoorwaardelijk gebied. FBZ geeft op veel gestelde vragen een antwoord. Bekijk ze hier. Staat jouw vraag hier niet tussen, schroom niet contact met ons op te nemen.

Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis
Zorgverzekeraars zetten zich er voor in om iedereen die in de zorg werkt in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te ondersteunen. Als eerste ging de aandacht van zorgverzekeraars vanzelfsprekend uit naar die zorgaanbieders, die direct betrokken zijn bij de hulp aan besmette patiënten. Vorige week heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens de zorgverzekeraars aan onder meer ziekenhuizen en huisartsen laten weten hoe zij hen willen helpen. Eerder deze week informeerde ZN namens de zorgkantoren aanbieders van langdurige zorg. Vandaag informeert ZN met een brief alle andere zorgaanbieders die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten. Ook die zorgaanbieders willen zorgverzekeraars zo goed mogelijk ondersteunen. De inzet daarbij is dat de beschikbaarheid en continuïteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk geborgd worden.

Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel. Zorgverzekeraars zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden. Uitwerking van eventuele maatregelen voor de periode na 1 juni vraagt meer tijd en is ook sterk afhankelijk van het verloop van de crisis. Hierover zal ZN de betrokken branche- en beroepsorganisaties in een later stadium informeren en het gesprek over aan gaan.

Lees de brief van ZN hier.

Sneller uitbetalen
De zorgverzekeraars hebben de beroepsgroepen toegezegd de ingediende declaraties sneller uit te betalen.


Update 25/3:

 • NVLF werkt aan factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 voor intramurale zorg
 • Contact met ZN en ministerie van VWS
 • Advies Kabinet over digitale zorg
 • Brief Zorgverzekeraars Nederland
 • Website rijksoverheid coronavirus en paramedische zorg


NVLF werkt aan factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 voor intramurale zorg
Van logopedisten werkzaam in de intramurale zorg ontvangt de NVLF het signaal dat er behoefte bestaat aan vakinhoudelijke informatie over logopedisch handelen bij coronapatiënten. Ook zijn er vragen over de rechten en plichten van werkgever en werknemer tijdens deze crisis. Bijvoorbeeld als je werkgever je vraagt om tijdelijk andere taken uit te voeren. De NVLF wil jullie graag voorzien van de informatie die jullie nodig hebben om veilig je werk te kunnen uitvoeren. Daarom werken we momenteel aan een factsheet om richting te geven aan het logopedisch handelen bij COVID-19 tijdens ziekenhuisopname. We verwachten een eerste versie deze week te publiceren op onze website. Lees verder

Contact met ZN en ministerie van VWS
Zowel het ministerie van VWS als Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een crisisteam paramedische zorg ingesteld. Meerdere keren per week spreken deze teams elkaar over de zorginhoudelijke en financiële gevolgen van het Coronavirus. De NVLF sluit in PPN-verband aan bij deze overleggen.
Zo zijn de onderstaande onderwerpen in deze overleggen tot stand gekomen.

Advies Kabinet over digitale zorg

Afgelopen maandag tijdens de persconferentie van het Kabinet over de coronapandemie meldde minister De Jonge dat face-to-face contacten bij paramedici alleen nog mochten plaatvinden op medische indicatie.

Dinsdag heeft veelvuldig overleg plaatgevonden tussen het ministerie van VWS en de paramedische beroepsgroepen over de uitwerking van dit advies.

Kunnen paramedici, zoals logopedisten, nog zorg blijven bieden?
Ja, maar deze zorg moet op afstand worden uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of door middel van videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygiënemaatregelen worden opgevolgd (ook door de patiënt):

• Was je handen regelmatig
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
• Gebruik papieren zakdoekjes
• Geen handen schudden
• Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt

De paramedicus bepaalt of de zorg strikt noodzakelijk is en stemt dat als het nodig is af met de betrokken (huis)arts. Als een patiënt verkoudheidsklachten of koorts heeft en de zorg moet toch geleverd worden, dan moeten daarvoor de richtlijnen van het RIVM voor de desbetreffende zorgsector worden gevolgd. Zorgaanbieders moeten onderling verdere afspraken maken, zodat noodzakelijke zorg met zo min mogelijk risico voor patiënt en behandelaar geboden kan blijven worden.

Brief Zorgverzekeraars Nederland
Zorgverzekeraars Nederland komt deze week met een brief waar informatie in komt te staan hoe om te gaan met zorgaanbieders per sector die financiële steun nodig hebben.
In de brief wordt toegelicht welke kosten door de zorgverzekeraar worden gedekt en welke uit algemene middelen (lees: door de overheid).

Website rijksoverheid Coronavirus en paramedische zorg
De Rijksoverheid heeft een website over het coronavirus, speciaal voor paramedici. Op deze pagina staat een aantal veel gestelde vragen en antwoorden. Hij zal gedurende de uitbraak van het Coronavirus regelmatig worden bijgewerkt. Klik hier om naar deze website te gaan.


Update 24/3:

 • Vergoeding telelogopedie VGZ
 • Tarief telefonische zitting DSW
 • Advies: beeldbellen, tenzij het echt niet anders kan
 • Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk
 • Financiële positie logopedische en andere paramedische praktijken
 • Vergoeding CZ bij DTL tijdens Corona
 • FBZ biedt arbeidsrechtelijke ondersteuning zorgprofessionals


Vergoeding telelogopedie VGZ
Zie hieronder het aangepaste overzicht voor de te declareren prestaties telelogopedie bij VGZ vanaf 1 maart 2020.

Let op:
• De verzekerde dient altijd in te stemmen met deze vervangende manier van zorg verlenen.
• Er dient gebruik gemaakt te worden van een veilige verbinding.

Prestatiecode Omschrijving Tarief Incl. opslag kwaliteitstoets
05/4010 Telefonische zitting 12,50 .
06/193085 Poliklinische telefonische zitting (logopedie) 12,50 .
05/4002 Individuele zitting reguliere telelogopedie 32,00 33,70
05/4309 Individuele zitting telelogopedie stotteren 63,00 65,30
05/4312 Individuele zitting telelogopedie afasie 63,00 65,30
06/193086 Poliklinische individuele zitting reguliere telelogopdie 32,00 .
06/192981 Poliklinische individuele zitting reguliere telelogopedie 63,00 .
06/192982 Poliklinische individuele zitting telelogopedie stotteren 63,00 .


Tarief telefonische zitting DSW
Onder verwijzing naar artikel 3 van het Specifiek Deel (Deel II) gelden de volgende tarieven. Zie ook deze brief van DSW.

Prestatiecode Prestatiebeschrijving Tarief 2020 Ingangsdatum
4010 Telefonische zitting logopedie € 33,55 01-03-2020

NB 1: De Telefonische zitting logopedie kan de zorgaanbieder in rekening brengen bij de verzekerde, mits dit voorafgaand is overeengekomen met de betreffende Verzekerde.

NB 2: Het maximumtarief is gebaseerd op vervanging van een reguliere zitting. Wanneer een telefonisch overleg korter duurt kun je het tarief naar rato delen en in rekening brengen.

Advies: beeldbellen, tenzij het echt niet anders kan
'Behandel zo veel mogelijk via beeldbellen. Alleen als het echt niet anders kan, dat houdt in: alleen op indicatie van een arts, vinden fysieke behandelingen plaats,' zo luidt het advies voor paramedici, dat minister De Jonge gisteravond bekend maakte. Tijdens de persconferentie kondigde het kabinet opnieuw strengere maatregelen aan in de strijd tegen het Coronavirus. Op dit moment vinden nog gesprekken plaats met VWS over het advies, maar voorlopig verzoeken we jullie dit advies van de minister op te volgen.

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk
Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag €50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.

Minister Hugo de Jonge geeft aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: “Nu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.”

Lees het hele nieuwsbericht van het ministerie van VWS hier.

Financiële positie logopedische en andere paramedische praktijken
Er is een groot besef bij de NVLF, de andere PPN partijen, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS over de dreigende financiële positie van zorginstellingen en eerstelijns praktijken. Vorige week heeft ZN aan onder meer de ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen een brief gestuurd waarin maatregelen worden aangekondigd om de continuïteit van (acute) zorg te borgen en zorgverleners te ondersteunen. Doel is om er voor te zorgen dat zorgverleners niet onnodig worden belast met bijvoorbeeld financiële onzekerheid.

De NVLF heeft in PPN verband bij ZN en het ministerie van VWS aangegeven dat ook voor de paramedische praktijken de situatie alarmerend is. Zorgverzekeraars hebben eerst maatregelen genomen voor de acute zorg. ZN geeft aan dat zorgverzekeraars goed begrijpen dat de omstandigheden ook veel andere zorgaanbieders raken. Er wordt daarom ook hard gewerkt aan hulp voor onder meer de eerstelijnszorg. In afstemming met de overheid en toezichthouders bespreken zorgverzekeraars nu wat nodig is om ook op daar beschikbaarheid van goede zorg voor verzekerden nu en in de toekomst te garanderen. De NVLF vindt dat nu, maar ook na de crisis, goede logopedische zorg noodzakelijk is en moet dus voorhanden moet zijn. De inzet van telelogopedie kan ervoor zorgen dat praktijken minder snel in de financiële problemen komen.

Het nemen van maatregelen vraagt zorgvuldige afstemming (juridisch, ACM, DNB). De NVLF is ervan overtuigd dat een maximale inspanning wordt geleverd door de zorgverzekeraars om tot een goede uitkomst te komen en onderhoudt hierover in de tussentijd constructief met ZN.

Zodra hier meer nieuws over is, laten wij dat weten.

Vergoeding CZ bij DTL tijdens Corona
CZ heeft de landelijke afspraken die zijn gemaakt voor o.a. logopedie tijdens de corona-crisis gepubliceerd op haar website. Voor logopedie geldt dat naast deze wijzigingen gedurende dezelfde periode geen verwijzing nodig is voor kinderen onder de 18 jaar.

CZ hoop dat deze maatregelen logopedisten (waar mogelijk) te ondersteunen om op een veilige manier zorg aan hun patiënten te kunnen blijven bieden.

FBZ biedt arbeidsrechtelijke ondersteuning zorgprofessionals

Kan mijn werkgever mijn verlof intrekken? Kan ik door mijn werk verplicht worden om op een andere afdeling te werken? En hoe zit het met loondoorbetaling als ik in quarantaine moet? Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van vragen waar zorgprofessionals tegen aan lopen. Daarom heeft FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals, waarvan de NVLF een van de federatiepartners is, een FAQ gepubliceerd die zij zo nodig dagelijks uitbreiden of actualiseren.


Update 23/3:

 • Menzis verhoogt tijdelijk tarieven voor telelogopedie
 • Aanpassingen incidentele coronadispensatieregeling KP
 • ZN publiceert afspraken
 • Declareren digitale zorg tijdens Corona pandemie

Menzis verhoogt tijdelijk tarieven voor telelogopedie
Tijdens de Corona-pandemie hanteert Menzis tijdelijk* onderstaande tarieven:

Verr code Omschrijving verr Logopedie vrijgevestige/Wlz-instelling Profiel 1 NU Profiel 2 NU Profiel 1 tijdelijk ivm Corona Profiel 2 tijdelijk
ivm Corona
4002 Individuele zitting reguliere telelogopedie € 29,72 € 30,72 € 35,66 € 36,66
4309 Individuele zitting telelogopedie stotteren € 59,44 € 60,44 € 71,32 € 72,32
4312 Individuele zitting telelogopedie afasie € 59,44 € 60,44 € 71,32 € 72,32


* Deze uitzonderingsmaatregel gaat (met terugwerkende kracht) in vanaf 1 maart jl. tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Aanpassingen incidentele coronadispensatieregeling KP
De wijziging houdt met name in dat er bij de periode die volgt op deze regeling geen voorschot wordt genomen, maar dat er weer een periode van 5 jaar wordt toegekend na het afronden hiervan. Ook wordt er vooralsnog een half jaar uitstel toegekend. Bekijk de dispensatieregeling.

ZN publiceert afspraken
Ook ZN heeft de afspraken die zij hebben gemaakt met de paramedische beroepsgroepen gepubliceerd. Klik hier voor het bericht op hun website.

Declareren digitale zorg tijdens Coronapandemie
Vrijdag maakten we al bekend dat de zorgverzekeraars en de paramedische beroepsgroepen samen afspraken hebben gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorg tijdens de Coronacrisis. (Lees hier meer over deze afspraken en welke afspraken zijn gemaakt). Op dit moment zijn de zorgverzekeraars deze afspraken aan het verwerken in het declaratiesysteem. Zodra we weten hoe een zorgverzekeraar de afspraken heeft geregeld in het declaratiesysteem, informeren wij jullie daarover.

Hetzelfde geldt voor de knelpunten die we eerder noemden, zoals de vergoeding van preverbale logopedie en de hoogte van het tarief voor telelogopedie bij Menzis. Hierover is de NVLF nog met de zorgverzekeraars in overleg. Zodra er nieuws is lees je dat op deze pagina.

Update 20/3:

 • VGZ 
 • Menzis
 • Vergoeding preverbale logopedie
 • Zorgverzekeraars en paramedische beroepsgroepen maken samen afspraken
 • Brandbrief NVD
 • Effecten Coronavirus op dagelijks praktijkvoering
 • ClickDoc kosteloos beschikbaar

 VGZ 
VGZ vergoedt nu tijdelijk telelogopedie. Een behandeling via beeldbellen declareer je bij VGZ ook onder de prestatiecode 4002 (en niet onder 4000).

Menzis
Menzis heeft een lager tarief voor telelogopedie. Moet dat dan tóch 4002 worden of kan 4000 ook?
Ook voor Menzis geldt dat je een behandeling via beeldbellen declareert op de prestatiecode telelogopedie. De vergoeding voor deze prestatie is bij Menzis inderdaad lager. Menzis heeft aangegeven het tarief voor deze prestatie niet te verhogen.

Vergoeding preverbale logopedie
De zorgverzekeraars hebben de vergoeding van de prestatie preverbale logopedie via telelogopedie besproken. Zij zijn akkoord om preverbale logopedie via de zitting 4002 telelogopedie te laten declareren als de logopedistvan mening is dat het in die specifieke situatie mogelijk is.

Als je een patiënt behandelt via telelogopedie kun je de prestatie preverbale logopedie niet declareren. De zorgverzekeraars hebben voor preverbale logopedie aangegeven dat die onder prestatie telelogopedie gedeclareerd moet worden. De NVLF heeft hen gevraagd om de prestatiecode preverbale logopedie te mogen declareren. Het gaat immers om een behandeling die meer tijd kost dan een reguliere behandeling. We houden jullie op de hoogte.

Zorgverzekeraars en paramedische beroepsgroepen maken samen afspraken
De zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben samen afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorg tijdens de Coronacrisis. Lees hier meer over deze afspraken en welke afspraken zijn gemaakt.

Brandbrief NVD
Onze PPN-partner NVD (Nederlandse Vereniging voor Diëtisten) heeft een brandbrief gestuurd om aandacht te vragen voor het behoud van een goede voedingstoestand bij ouderen. Ook de NVLF heeft deze brief ondertekend. Lees de brandbrief van de NVD hier.

Effecten Coronavirus op dagelijks praktijkvoering

De VvAA heeft een dossier samengesteld met actuele informatie over de effecten van COVID-19 op de dagelijkse praktijkvoering. Heb je vragen over bijvoorbeeld verzekeringen, financiën, juridische zaken of specifieke werkgeversvragen? Dan zou je dit dossier op hun website kunnen raadplegen om te kijken of je daar het antwoord vindt op jouw vraag.

ClickDoc kosteloos beschikbaar
ClickDoc, een programma voor videobellen/videoconsultatie, is nu kosteloos beschikbaar. Eigenaar CGM hoopt op deze manier bij te dragen aan de grote impact die het Coronavirus momenteel heeft. ClickDoc is getoetst door VWS. Klik hier voor meer informatie.


Update 19/3:

 • Prestatiecode declaratie telelogopedie
 • Nog geen reactie ZN over digitale zorg
 • FAQ arbeidsrechtelijke vragen COVID-19

De NVLF krijgt veel vragen over welke prestatiecode gebruikt moet worden bij de declaratie van telelogopedie.
De prestaties telelogopedie moet je declareren via de bestaande prestatiescodes namelijk 4002 voor telelogopedie. 4309 voor telelogopedie stotteren en 4312 voor telelogopedie afasie.

Nog geen reactie ZN over digitale zorg
De NVLF heeft nog geen definitieve reactie ontvangen van ZN over inzet digitale zorg. Gisteren is wel overleg geweest tussen de zorgverzekeraars, KNGF, Keurmerk Fysiotherapie en PPN. Later vandaag vergadert het ZN –bestuur en neemt zij een besluit over inzet digitale zorg paramedische zorg.

FAQ arbeidsrechtelijke vragen COVID-19
Behalve zorginhoudelijke vragen leidt het coronavirus ook tot allerlei arbeidsrechtelijke vragen. Werknemers hebben behoefte aan duidelijkheid en guidelines op arbeidsvoorwaardelijk gebied. FBZ geeft op veel gestelde vragen een antwoord. Bekijk ze hier.


Update 18/3:

 • Incidentele Coronadispensatieregeling KP
 • Beeldschermwerkplek ergonomisch instellen
 • Extra nieuwsbericht van NVLF-voorzitter Michel Dutrée
 • Maatregelen ter tegemoetkoming werkgevers

Incidentele Coronadispensatieregeling KP
Het KP krijgt steeds meer vragen van geregistreerden die in de knel komen met herregistratie, omdat er vanwege het Coronavirus scholingen worden gecanceld. Voor deze geregistreerden is er de Incidentele Coronadispensatieregeling. In dit document vind je meer uitleg over hoe je daarvoor in aanmerking komt, wat de voorwaarden zijn en wat de verschillen zijn met de reguliere dispensatieregeling. Mocht je vragen hebben, het KP blijft dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur.

Beeldschermwerkplek ergonomisch instellen
Nu veel logopedisten telelogopedie geven en dus veel meer achter een scherm zitten, kan het zijn dat je hierdoor nekklachten o.i.d. krijgt. Let er daarom op dat je werkplek goed is ingesteld. Hoe je dat kunt doen lees en zie je hier.

Extra nieuwsbericht van NVLF-voorzitter Michel Dutrée
Vandaag is opnieuw een extra nieuwsbericht verstuurd aan NVLF-leden over het Coronavirus. Lees het bericht hier.

Maatregelen ter tegemoetkoming werkgevers
Gisteren heeft het Kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt om de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven, werknemers en ZZP-ers te beperken. De belangrijkste maatregelen worden in dit document nog eens op een rijtje gezet.


Update 17/3:

 • PPN pleit gezamenlijk voor verruiming regels telelogopedie
 • Update bericht voorzitter NVLF Michel Dutrée

PPN pleit gezamenlijk voor verruiming regels telelogopedie
In samenwerking met PPN heeft de NVLF vandaag een reactie gestuurd naar ZN waarin we gezamenlijk pleiten voor verruiming van de regels voor telelogopedie.

Update bericht voorzitter NVLF
 
Ook vandaag is een extra nieuwsbericht verstuurd aan NVLF-leden over het Coronavirus. Lees het hier.

Update 16/3:

 • Verruiming prestatie telelogopedie
 • Stand van zaken VGZ
 • Doorbetaling loon
 • Veel gestelde vragen en het antwoord
 • Bericht bestuursvoorzitter NVLF Michel Dutrée

Verruiming prestatie telelogopedie
We hebben de NZa gevraagd of de prestatie telelogopedie tijdelijk verruimd kan worden. Op dit moment kan telelogopedie alleen ingezet worden als er sprake is van een bestaande behandelrelatie met de patiënt waarbij ook face-to-face-contacten in dezelfde ruimte plaatsvindt.
Update 20.00 uur: Helaas kunnen we nog geen uitsluitsel geven over het standpunt van de zorgverzekeraars m.b.t. de verruiming van de prestatie telelogopedie. Zij hebben nog vragen over de inzet telelogopedie en de telefonische zitting. We houden jullie op de hoogte.

VGZ en telelogopedie
Eerder lieten we weten dat de NVLF VGZ heeft gevraagd om telelogopedie vanwege het Coronavirus tijdelijk te vergoeden. We verwachten vandaag de reactie van VGZ.

Hoe zit het met doorbetaling van loon?
SD Worx heeft een overzichtelijk schema gemaakt hoe het zit met het doorbetalen van loon. Bekijk hier het schema.

Veel gestelde vragen
We krijgen uiteraard veel vragen van onze leden over het Coronavirus. Bekijk de vragen en antwoorden hier.

Extra nieuwsbericht van NVLF-voorzitter Michel Dutrée
Vandaag is een extra nieuwsbericht verstuurd aan NVLF-leden over het Coronavirus. Lees het hier.

Update 13/3: Advies zorgverleners buiten het ziekenhuis
Op deze pagina van het RIVM vind je een duidelijk advies voor zorgverleners die buiten een ziekenhuis werken. Je leest hier o.a. wanneer je thuis moet blijven en wanneer je weer aan het werk kunt.

Update 13/3: Veelgestelde vragen voor werkgevers en ondernemers
Op deze pagina van het RIVM vind je veel gestelde vragen over het Coronavirus voor werkgevers en ondernemers.

Update 12/3: n.a.v. persconferentie 12 maart
Beoordeel zelf binnen je praktijk en/of instelling wat de consequenties kunnen zijn voor jouw werkzaamheden. De belangrijkste adviezen vanuit oogpunt voor de logopedische praktijkvoering zijn:

 • Blijf bij klachten (verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts) thuis;
 • Vermijd contact met kwetsbare personen.

De eerder afgeroepen maatregelen blijven van kracht.

Adviesposter
De NVLF heeft een adviesposter opgemaakt om in jouw praktijk op te hangen. Download de poster hier.

Update 11/3: Het coronavirus en loonbetaling
Als gevolg van het coronavirus is een dagelijks groeiend aantal in Nederland wonende en werkende mensen ziek geworden. Zij zitten in Nederland of in het buitenland in quarantaine. Die mensen kunnen niet naar hun werk, ondanks dat zij zich misschien niet eens ziek voelen. Hebben zij wel recht op loon?
Je leest het antwoord op deze vraag hier.

Update 10/3: Telelogopedie

Steeds meer logopedisten overwegen cliënten online te behandelen. Meer informatie over telelogopedie vind je hier.

VGZ
Alle zorgverzekeraars behalve VGZ vergoeden telelogopedie. VGZ vergoedt alleen telelogopedie via Tiny Eye. De NVLF heeft VGZ gevraagd om telelogopedie vanwege het Coronavirus tijdelijk te vergoeden. Zodra we een reactie van VGZ hebben ontvangen informeren wij jullie daarover.

Update 10/3: Veelgestelde vragen over het Coronavirus

Krijg ik als praktijkhouder compensatie voor een eventuele sluiting van de praktijk of afmeldingen patiënten?
Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Er is wel een regeling voor werktijdverkorting personeel.

Wanneer kun je werktijdverkorting aanvragen?
De Rijksoverheid maakt beroep op werktijdverkorting en deeltijd WW mogelijk. Het gaat om 2 weken eigen risico en de verwachting dat 2 tot 24 weken de omzet minstens 20 procent lager is dan normaal, vanwege de effecten van het Coronavirus en de getroffen maatregelen.

Meer informatie over het aanvragen van werktijdverkorting vind je hier

Kan ik als praktijkhouder beroepen op overmacht als ik zelf mijn zaak moet sluiten vanwege de gevolgen van het coronavirus?
Nee, behalve als het voortkomt uit noodmaatregelen van de overheid.
De overheid heeft tot nu toe nog geen regeling getroffen.

Kan ik mij hier als praktijkhouder tegen verzekeren?
Nee. Dit is niet mogelijk.

Update 9/3: Werktijdverkorting en WW-uitkering aanvragen
Sinds de uitbraak van het Coronavirus in Nederland krijgen we regelmatig de vraag: Hoe kan ik werktijdverkorting en een WW-uitkering voor mijn personeel aanvragen?
Lees hier op de website van de Rijksoverheid hoe je dit kunt doen. 

Update 2/3: Werkgeversadvies ArboNed
ArboNed heeft een uitgebreid werkgeversadvies coronavirus opgesteld, deze is ook goed toepasbaar voor praktijken met personeel.