NVLF overlegt met initiatiefnemers actie

Vorige week heeft de NVLF overleg gevoerd met de initiatiefnemers van een landelijke actie in september om de waarde van logopedie beter op de kaart te zetten, tegen de achtergrond van de achterblijvende tarieven. Er is open en constructief met elkaar gesproken over activiteiten om de waardering voor het vakgebied te vergroten. Dat moet leiden tot reëlere beloningen en tarieven.

staking 250x175

Aan NVLF-kant waren bij het gesprek voorzitter Michel Dutrée, verenigingsmanager Boudewijn de Ridder en communicatieadviseur Ruth van Aggelen aanwezig.

Audit en PREM
Een belangrijk onderdeel van gesprek was de eis van de initiatiefnemers tot afschaffing van de verplichte audit en tevredenheidsenquête. De initiatiefnemers zijn het met de NVLF eens dat we dit niet zondermeer overboord kunnen zetten, al was het maar omdat deze door patiëntenorganisaties zijn bedongen. Bovendien zou schrappen van audits en PREM haaks staan op de wens tot een serieuze positionering van het vak en dus niet in het belang van de beroepsgroep zijn. De samenleving, de premiebetalers en dus de politiek en verzekeraars willen een vorm van verantwoording voor de collectief opgebrachte zorgkosten, in het bijzonder als het gaat om het basispakket. De NVLF heeft aangegeven dit te begrijpen: voor die verantwoordelijkheid moet je als beroepsgroep en -vereniging niet willen weglopen. Dat neemt niet weg dat de uitvoering van een en ander wel werkbaar en zinvol moet zijn, onnodige bureaucratie en werklast komt de patiëntenzorg juist niet ten goede. Hier blijft de NVLF op in zetten. Zo zijn de criteria van de kwaliteitstoets onlangs aangepast, kent de PREM per 1 januari 2018 als opvolger van de KEO 17 in plaatst van 45 vragen en zijn de kosten van de PREM een gespreksonderwerp richting de zorgverzekeraars.

Foto-actie
Om de betekenis van het vakgebied te laten zien, hebben de initiatiefnemers een foto-actie opgezet. Patiënten wordt gevraagd wat logopedie voor hen betekent, dit op te schrijven en zich met hun verklaring te laten fotograferen. De bedoeling is een bundeling van die foto’s dit najaar aan te bieden aan de politiek. De NVLF is gevraagd dit idee financieel te ondersteunen. De NVLF vindt het op zich een mooi idee om het belang van logopedische hulp door patiënten zelf naar voren te laten brengen. Niemand kan dat beter verwoorden dan zijzelf. Daar staat tegenover dat er een risico is dat met name kinderen ongewild onderdeel worden van een tariefdiscussie. Dat kan in de media en bij de politiek verkeerd vallen. Grote zorgvuldigheid is vereist ten aanzien van de verspreiding van de foto’s, zeker via internet en sociale media. Denk daarbij aan de kwetsbaarheid van kinderen als ze op latere leeftijd worden geconfronteerd met foto’s van vroeger. De NVLF wijst daarom op het zorgvuldig omgaan met de foto’s.

Lobby
Tot slot is gesproken over andere vormen van ondersteuning door de beroepsvereniging. De NVLF laat zich door specialisten ondersteunen op het gebied van effectieve politieke lobby. Timing is daarbij van groot belang: wanneer kun je het beste aandacht vragen bij de politiek om je doel te bereiken? Met de initiatiefnemers van de actie is afgesproken deze adviezen te delen zodat de acties het meeste effect bereiken.