De Kennisagenda Logopedie is af!

Vol trots kunnen we jullie laten weten dat onze eerste Kennisagenda gereed is. Hier is maanden aan gewerkt en veel mensen uit het werkveld hebben hun input geleverd. We willen dan ook iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd heel hartelijk bedanken!

kennisagenda

Wat vind je in de Kennisagenda?
Het doel van de Kennisagenda was om, op basis van geïnventariseerde kennishiaten, onderzoeksvragen voor logopedie te formuleren voor de komende 4 jaar. Deze informatie staat dan ook in het document. Maar er is meer. Ook is er een inventarisatie gemaakt van wetenschappelijk onderzoek en een overzicht van bestaande logopedische richtlijnen.
Dus het document bevat onder andere:

  • 50 onderzoeksvragen verdeeld over 3 thema’s (zie hoofdstuk 4)
  • overzicht van kennishiaten (zie bijlage 3, 4, 5)
  • wetenschappelijke onderbouwing per logopedisch domein (zie bijlage 1)  
  • inventarisatie van nationale en internationale richtlijnen (zie bijlage 2)

Het hele document telt veel pagina’s, maar op pagina 4 vind je een beknopte samenvatting. Ook kan je via de Inhoudsopgave gemakkelijk door het document navigeren, als je gericht een onderdeel wilt lezen.

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier de kennisagenda.

Wat is het nut?
De kennisagenda Logopedie geeft richting aan toekomstig onderzoek in Nederland dat aansluit bij de behoefte in de praktijk. Bij het opstellen van het document is in kaart gebracht hoe het staat met de huidige beschikbare kennis binnen logopedie en op welke terreinen meer theoretische onderbouwing nodig is. Onderzoekers kunnen zo gerichter samenwerken aan de meest urgente onderzoeksvragen om onderbouwing van het logopedisch handelen te genereren. Er blijkt een hoop kennis beschikbaar te zijn die in de praktijk nog niet altijd bekend is. Er ligt dus een uitdaging voor de onderzoeksgroepen om meer bekendheid te geven aan wetenschappelijke kennis. De Wetenschapsraad van de NVLF zal hier ook aandacht aan besteden.
 
Voor de logopediepraktijk biedt de Kennisagenda een schat aan informatie over richtlijnen en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is de Kennisagenda van politiek belang, om te laten zien wat we als beroepsgroep bieden en hoe we aansluiten bij landelijke beleidsontwikkelingen. Richting landelijke stakeholders (zoals verzekeraars en het ministerie) trekken we samen op met andere paramedische beroepsgroepen, daarmee staan we nog sterker.
 
En nu?
Er ligt een mooi document, daar moet natuurlijk allereerst bekendheid aan gegeven worden. Dat gebeurt vanuit de NVLF en vanuit de Wetenschapsraad, door nieuwsberichten en een artikel in het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie. Ook wordt er op het jaarlijkse NVLF congres op 30 november aandacht besteed aan de Kennisagenda. De communicatie richting externe stakeholders wordt begin november ingezet, omdat dan alle beroepsgroepen hun Kennisagenda gereed hebben. Verder nodigen we jou van harte uit om informatie die je vindt in de Kennisagenda Logopedie te delen met je collega’s!
 
Waarschijnlijk komt er in december een officieel moment dat alle Kennisagenda’s worden aangeboden aan het ministerie van VWS. Dan ligt er hopelijk een nieuw onderhandelingsakkoord voor de paramedische zorg en is er zicht op beschikbare middelen voor de paramedie.
 
De Wetenschapsraad bespreekt binnenkort hoe de geformuleerde onderzoeksvragen kunnen worden uitgewerkt en wie dit oppakt. Vanuit de NVLF houden we jullie op de hoogte. Heb je vragen over de Kennisagenda Logopedie, mail naar logopedie@nvlf.nl.