NVLF tekent zorgakkoord voor paramedische zorg

Op maandag 19 juni heeft de NVLF samen met vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars, zorgverleners en minister Edith Schippers (VWS) een handtekening gezet onder het eerste zorgakkoord voor de paramedische zorg.

BestuurlijkAkkoord 19jun17 250 bij 175

Dit akkoord voor de paramedische zorg moet ervoor zorgen dat de kwaliteit omhoog gaat, de administratieve lasten omlaag en dat het vertrouwen tussen zorgverleners en zorgverzekeraars hersteld wordt. Het akkoord geldt voor 2017 en 2018, maar de acties die zijn afgesproken lopen wel door in de jaren daarna. Het ministerie stelt hiervoor in totaal 2 miljoen euro beschikbaar.

Vergroten van vertrouwen
NVLF-bestuursvoorzitter Michel Dutrée tekende het akkoord samen met de andere eerstelijns zorgverleners fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten en oefentherapeuten. Deze beroepsverenigingen zijn – met uitzondering van de fysiotherapeuten – verenigd in het Paramedisch Platform Nederland (PPN). ‘Dit akkoord is een heel belangrijke stap in het vergroten van vertrouwen in elkaar,’ aldus minister Schippers: ‘Door dit akkoord krijgen patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars meer inzicht in de kwaliteit van de zorg.

Kwaliteit
De partijen zijn overeengekomen dat er een set aan algemene kwaliteitsafspraken komt voor de gehele paramedische zorg. Hierdoor krijgen patiënten sneller en beter inzicht in de kwaliteit van zorgverleners. Ook worden de richtlijnen waaraan de verschillende beroepsgroepen voldoen verduidelijkt en aangescherpt. Hierdoor wordt het makkelijker om vooraf een goede keuze voor een zorgverlener te maken.

Aanpak administratieve lasten
Uit onderzoek blijkt dat paramedische zorgverleners vooral veel last ervaren van verschillende diagnosecoderingsystemen van zorgverzekeraars. Dezelfde behandeling moet vaak op verschillende manieren gecodeerd en geregistreerd worden bij verschillende zorgverzekeraars. Afgesproken is om daar een eind aan te maken door toe te werken naar één uniform coderingssysteem. Tegelijkertijd verminderen de administratieve lasten aanzienlijk omdat de zorgverleners niet meer allerlei verschillende systemen en aparte vragenlijsten hoeven te gebruiken. Ook hebben zorgverzekeraars toegezegd werk te maken van het verbeteren van de contractering; door de contracten waar mogelijk te uniformeren wordt de regeldruk voor zorgverleners verder verminderd.

De afspraken
Het hoofdlijnenakkoord bevat afspraken over drie hoofdthema’s: kwaliteit, contractering en vermindering regeldruk

 • Kwaliteitsverbetering en transparantie worden gestimuleerd via bekostiging, VWS investeert in de doorontwikkeling van een kwaliteitssysteem paramedische zorg.

 • Er komt een inventarisatie van de substitutiemogelijkheden naar paramedische zorg Onderzoek naar nut en effectiviteit paramedische zorge: een meerjarig onderzoeksprogramma wordt voorbereid en ondergebracht bij ZonMW.

 • Het contracteerproces wordt gemonitord door NZa.

 • Onderzoek naar een andere bekostigingssystematiek wordt uitgevoerd door de NZa.

 • NZA bespreekt klachten over contractering met zorgverzekeraars.

 • Algemene bepalingen contracten worden geüniformeerd, inclusief declaratieparagraaf (eerste resultaten al bij inkoop 2018).

 • Er komt een Informatiestandaard gegevensuitwisseling tussen paramedici en verwijzers.

 • DCSPH-criteria worden geüniformeerd (diagnosecodes), mogelijkheden voor een nieuw systeem worden onderzocht.

 • Klantervaringsonderzoek (PREM) wordt ontwikkeld en geüniformeerd.

 • Behandelindex wordt voor zover van toepassing geüniformeerd en gevalideerd Directe toegankelijkheid blijft gewaarborgd (onderzoek VWS naar toepassing).

 • Verwijzing wordt geüniformeerd (lijst met minimale gegevens inmiddels klaar).

 • De 15 grootste administratieve lasten worden opgelost.

Bekijk het hele akkoord