Nieuwe verplichtingen verwerking elektronische cliëntgegevens

Een zorgverlener is vanaf juli 2017 verplicht om een cliënt te informeren over de elektronische gegevensuitwisseling en toestemming te vragen voor het beschikbaar stellen van de cliëntgegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem.

man achter laptop PPN statersdag 250x175

Verwerken van elektronische cliëntgegevens
Per 1 juli 2017 hebben zorgverleners, en dus ook logopedisten, nieuwe verplichtingen waar het gaat om verwerking van elektronische cliëntgegevens. Deze belangrijke wijzigingen zijn het gevolg van de invoering van de wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. In grote lijnen betekent dit dat alle verplichtingen die nu reeds gelden niet alleen worden herbevestigd, maar ook uitgebreid. Datzelfde geldt ook voor de rechten van de cliënt.

Belangrijkste wijziging
Er wordt aan de cliënt gevraagd of hij ermee akkoord is dat andere zorgverleners (die hem behandelen) ook zijn medische gegevens via het elektronisch uitwisselingssysteem kunnen raadplegen.
Wij raden u aan om kennis te nemen van het document van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin niet alleen alle verplichtingen nog eens worden uiteengezet, maar ook wordt gewezen op de relatie met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens vervangt) en de norm voor informatiebeveiliging NEN7510.

Wij komen hier de komende maanden op terug.

Lees meer over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg